Zdrowi i aktywni zawodowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
W ŁODZI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „ZDROWI I AKTYWNI ZAWODOWO – PROGRAM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Projekt realizowany jest w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”  i finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. (umowa nr. RPLD.10.03.01-10-B027/22).


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

  • z terenu województwa łódzkiego,
  • w wieku aktywności zawodowej,
  • ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii M47,M48,M49,M50,M51,M53,M54(potwieredz. dok. medyczną nie starszą niż  1rok),
  • które w ciągu 6 m-cy przed przystąpieniem do programu nie korzystały i zadeklarują, że
    w trakcie uczestnictwa w programie nie będą korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dot. tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, EFS w innym projekcie dotyczącym rehabilitacji w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego lub Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, budżetu JST w innym programie polityki zdrowotnej.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDY PACJENT OTRZYMA NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

Krok 1. Kwalifikacja do Programu – I porada rehabilitacyjna.

Kwalifikacji pacjenta do Programu dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magister specjalista fizjoterapii udzielający porady rehabilitacyjnej. Podczas wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu – zakres i miejsce występowania bólu).

Krok 2. Rehabilitacja z elementami edukacji

Programem rehab. z elementami edukacji w warunkach ambulatoryjnych objętych zostanie 400 os, w tym 320 os. objętych zostanie 10dniowym cyklem zabiegów, 80 os. 15 dniowym cyklem zabiegów. O rodzaju zlecanych zabiegów u pacjentów każdorazowo decyduje fizjoterapeuta kierując się wskazaniami i wytycznymi o jak największej sile dowodowej podczas I porady reh. Częstotliwość i czas trwania każdego z zabiegów określa fizjoterapeuta zg. z potrzebami pacjenta, zmianę odnotowuje w PUL.

Element edukacyjny obejmować będzie w szczególności aspekt codziennej aktywności fizycznej w danym schorzeniu układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, ma na celu wpłynąć na zrozumienie przez pacjentów ich choroby oraz procesu leczenia, radzenia sobie ze stresem.

Krok 3. Warsztaty psychoedukacyjne

Uczestnik Programu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych (każde spotkanie trwające min. 60 minut). Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez: dietetyka (1 spotkanie) i psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).
Każdorazowo zakres tematów będzie ustalany po uwzględnieniu specyficznych potrzeb (preferencji) zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania.

Krok 5. Końcowa konsultacja – II porada rehabilitacyjna

II porada reh dla 400 pacjentów po zakończonym cyklu rehabilitacyjnym i warsztatach psychoedukacyjnych. Planuje sie przeprowadzenie porady przez tego samego lekarza/rehab. co przeprowadzał I poradę dla danego pacjenta. Podczas II porady przeprowadzone zostaną wszystkie pomiary i testy, które zostały przeprowadzone w czasie wizyty kwalifikującej oraz porówna wyniki. Porównanie wyników określać będzie czy stwierdzono poprawę stanu funkcjonalnego, czy uzyskano poprawę nie mniejsza niż min. istotna klinicznie, stwierdzono zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych, zwiększył się poziom codziennej aktywności Uczestnik wypełni ankiete satysfakcji (zał C do RPZ)

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:
WOMP CP-L w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, zapisy od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.00 -15.00
email: rehabilitacja50plus@wompcpl.eu