STATUT DZIAŁALNOŚCI

Zatwierdzony Uchwałą Nr V/87/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi.