BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ, UCZNIÓW, STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW

Uprzejmie informujemy, że realizujemy bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia. Badania wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę lub uczelnię. Poniżej zamieszczamy opracowany przez nas wzór skierowania. (Wzór skierowania)

 

INFORMACJA DLA UCZNIA/STUDENTA

 

Badania przeprowadzane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00, we wszystkich Placówkach Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi. Poniżej podajemy adresy naszych Placówek wraz z kontaktem telefonicznym i e-mailowym, pod którym należy umawiać się na badania:

 

Nazwa i adres Placówki

Nr tel./e-mail do umówienia badań

Dni i godz. wykonywania badań

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź

(42) 272 18 03, (42) 272 18 10,

medycynapracy@wompcpl.eu oraz mompa@wompcpl.eu

pon.-pt. 8.00-15.00

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Tymienieckiego 18, 90-349 Łódź

(42) 279 72 80, (42) 279 72 50,

rejestracjat@wompcpl.eu oraz mompt@wompcpl.eu

pon.-pt. 8.00-15.00

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Gdańska 117 A, 90-507 Łódź

(42) 636 57 31, (42) 636 53 55, (42) 636 76 27, mompg@wompcpl.eu

pon.-pt. 8.00-15.00

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Piłsudskiego 133 B, 92-318 Łódź

(42) 279 73 25, (42) 674 99 61, mompp@wompcpl.eu

pon.-pt. 8.00-15.00

Serdecznie zachęcamy do umawiania się na badania drogą e-mailową. W tym celu prosimy o załączenie w mailu skanu lub zdjęcia uzupełnionego

skierowania oraz podanie kontaktowego numeru telefonu.

 

 

                                                           PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie i słuchacze tych szkół, studenci  oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestnicy studiów doktoranckich na badania powinni się zgłosić z:

  1. oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
  2. dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  3. kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej),
  4. okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,
  5. oświadczeniem o stanie zdrowia pacjenta – dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 roku, o kierujących pojazdami, wypełnionym przez Osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy Osoba badana jest niepełnoletnia wypełnionym przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( PDF-oświadczenie o stanie zdrowia).

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.

WAŻNE!

 

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań ( PDF-zgoda rodzica na badanie).

 

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy.

DROGA ODWOŁAWCZA

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE UCZNIÓW, STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW

Świadczenia zdrowotne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ, UCZNIÓW ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KIERUNKI KSZTAŁCENIA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ OBEJMUJĄCĄ NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA POJAZDU

Uprzejmie informujemy, że realizujemy bezpłatne badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i uczniów tych szkół oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i ich słuchaczy z terenu województwa łódzkiego.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Poniżej zamieszczamy opracowany przez nas wzór skierowania.
(skierowanie uczniowie-kierowcy). Adresy i numery kontaktowe pod którymi należy umawiać się na badania znajdują się w treści powyżej, w sekcji „INFORMACJA DLA UCZNIA/STUDENTA” oraz we wzorze skierowania na badania. Ponadto informujemy, że wykonujemy również płatne badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu dla kandydatów do szkół i uczniów, o których mowa art. 82 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, badania te finansowane są przez organ prowadzący szkołę.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA UCZNIÓW KIERUNKÓW KOLEJOWYCH

Uprzejmie informujemy, że realizujemy bezpłatne badania z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do szkół i uczniów kierunków kolejowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniom na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu, bezpośrednio związanego z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych.

Badania kandydatów i uczniów kierunków kolejowych, ze względu na specyfikę, realizujemy kompleksowo w naszej Placówce przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, po wcześniejszym umówieniu terminu badań z rejestracją medycyny pracy:

Nazwa i adres Placówki Nr tel./e-mail do rejestracji medycyny pracy Dni i godz. wykonywania badań

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź

(42) 272 18 03, medycynapracy@wompcpl.eu pon.-pt. 8.00-15.00

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.