DZIAŁ ORGANIZACJI, NADZORU I SZKOLENIA

WOMP CP-L ul. Aleksandrowska 61/63

Godziny pracy działu: 7:00 do 14:35

Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia

 • dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc  (specjalista medycyny pracy)  tel. 42-27-21-155,

Sekretariat Działu

 • Elżbieta Stachowicz-Spikowska  tel.: 42 27-21-893  e-mail: onis@wompcpl.eu

Pracownicy Działu

Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy – Starsi Specjaliści Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

 • dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc  (specjalista medycyny pracy)
 • lek. Anna Kudaj  (specjalista medycyny pracy)  tel.: 42 27-21-816
 • lek. Izabela Łącka-Kotras  (specjalista medycyny pracy) tel.: 42 27-21-892

Osoba upoważniona do przeprowadzania kontroli psychologów i orzeczeń psychologicznych

 • mgr Marcin Suliński, Psycholog Działu – tel.: 42 27-21-869

Osoba upoważniona do przeprowadzania kontroli pielęgniarek realizujących zadania z zakresu medycyny pracy

 • Kierownik Działu – lekarz
 • Starsi Specjaliści działu – lekarze tel :42 27-21-892 lub 42 27-21-893

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 1175.), do zadań Działu należy realizacja zadań służby medycyny pracy, a w szczególności:

 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenie rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 maja 1996r. (Dz. U nr.69 z 1996r. poz.332 z późn. zm),
 • prowadzenie rejestru lekarzy w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych zgodnie z Dz. U. nr 40 z 2011r. poz. 211 z dnia 11 lutego 2011r.
 • prowadzenie rejestru podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o której mowa art.2 ust.1 Ustawy o służbie medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, pracodawcami i innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o służbie medycyny pracy.

 

Konsultacje telefoniczne ze specjalistami zatrudnionymi w Dziale Organizacji Nadzoru i Szkolenia odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:30.

 

W Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia prowadzona jest zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy:

 • rejestracja lekarzy posiadających upoważnienia do badań profilaktycznych
 • rejestracja psychologów pracujących w medycynie pracy
 • zgłoszenia pielęgniarek pracujących w medycynie pracy

Rejestracje i zgłoszenia prowadzone są w sekretariacie działu przez Elżbietę Stachowicz-Spikowską w godz 8:30 – 13:30

 

Informacje o aktualnych szkoleniach/warsztatach prowadzonych przez Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia znajdują się w zakładce Aktualności

 

Szkolenie specjalistów medycyny rodzinnej i ogólnej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych dotyczące orzecznictwa dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia z a p r a s z a na bezpłatne szkolenie, którego tematy obejmują :

 

• przepisy prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

• rodzaje dokumentacji obowiązującej w medycynie pracy, sposób jej prowadzenia i przechowywania oraz

 

• zasady postępowania w przypadku podejrzenia przez lekarzy rodzinnych i ogólnych choroby zawodowej (podstawy prawne, wykaz chorób zawodowych, tryb postępowania, dokumentacja)


Szkolenie odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Łodzi, ulica Aleksandrowska 61/63 IV piętro pokój 408 i 409.

 

Terminy szkolenia indywidualnego ustalane są na bieżąco – telefonicznie.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wykaz przepisów prawnych obowiązujących lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Szkolenie lekarzy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, którzy posiadają „pełne” uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych dotyczące orzecznictwa dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia z a p r a s z a na bezpłatne szkolenie którego tematy obejmują przepisy prawne dotyczące :

 

• przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

• dokumentacji medycznej obowiązującej w medycynie pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

 

• postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej (podstawy prawne, wykaz chorób zawodowych, tryb postępowania, dokumentacja)

 

• orzecznictwa w innych przypadkach (żegluga śródlądowa, kandydaci na sędziów, detektywi itp)

 

Szkolenie odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Łodzi, ulica Aleksandrowska 61/63 IV piętro pokój 408 i 409.

 

Terminy szkolenia indywidualnego ustalane są na bieżąco – telefonicznie.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wykaz przepisów prawnych obowiązujących lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Szkolenie psychologów z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, którzy prowadzą badania profilaktyczne.

 

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia z a p r a s z a na bezpłatne szkolenie,  którego tematy obejmują :

 

• przepisy prawne dotyczące przeprowadzania badań psychologicznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń psychologicznych wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

 

• rodzaje dokumentacji badań,sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

 

• zasady postępowania w szczególnie trudnych przypadkach.

 

Szkolenie odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Łodzi po wcześniejszym telefonicznym umównieniu terminu.

 

Telefon 42 27 21 869

Szkolenie pielęgniarek z terenu Łodzi i województwa łódzkiego posiadających kwalifikacje z zakresu ochrony zdrowia pracujących.

 

Lekarze działu – Starsi Specjaliści –  udzielają konsultacji i porad pielęgniarkom służby medycyny pracy z Łodzi i województwa łódzkiego.

 

Terminy szkolenia indywidualnego ustalane są na bieżąco – telefonicznie.

 

Kontakt telefoniczny lub osobisty: 42 27 21 892 lub 42 27 21 893 w godz. 8.30 – 13.00 WOMP-CP-L, Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63 Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia ( IV p. pok. 409 i 408).

 

e-mail: onisz@wompcpl.eu