Medycyna pracy

SZANOWNY PRACODAWCO,

 

jeżeli chcesz zapewnić sobie wygodę, a swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, postaw na współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Łodzi. Łączy on profesjonalizm swojej kadry z ofertą świadczeń, dostosowaną do polskich warunków.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

 

Wszystkie ceny do negocjacji.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L jest największą tego typu placówką w Polsce. Dysponuje bogatym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym i rehabilitacyjnym. Pracodawca korzystając z usług WOMP CP-L zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

 

 

Badania mogą być przeprowadzone w zakresie następujących specjalności i usług:
• interna
• laryngologia
• okulistyka
• neurologia
• dermatologia
• ginekologia
• kardiologia
• ortopedia
• chirurgia
• psychotesty
• spirometria
• audiometria
• RTG
• EEG
• EKG
• laboratorium analityczne
• inne badania wysokospecjalistyczne

 

Na życzenie pracodawców WOMP CP-L obejmuje pracowników stałymi, ponadstandardowymi działaniami w zakresie wymienionych specjalności i badań diagnostycznych. Lekarze WOMP CP-L uprawnieni do badań profilaktycznych realizują zadania dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, w szczególności poprzez:

 

• wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych
• rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
• rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwościach wystąpienia niekorzystnych skutków będących jego następstwem
• prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej
• prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
• prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
• uczestniczenie w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powoływanej na terenie zakładu pracy

 

Wzór skierowania na badania profilaktyczne.

 

Miejscem świadczenia usług profilaktycznych dla pracowników może być wybrany przez zakład pracy jeden z naszych Międzyzakładowych Ośrodków Medycyny Pracy zlokalizowanych przy:

ul. Aleksandrowskiej 61/63
ul. Gdańskiej 117a
al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)
ul. Tymienieckiego 18

Rejestracja

Wykaz usług świadczonych przez WOMP CP-L w zakresie podstawowej medycyny pracy:
• badania profilaktyczne pracowników przewidziane w kodeksie pracy:

 

◦wstępne
◦okresowe
◦kontrolne ( po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)


a w szczególności:
• zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, promieniowanie, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
• zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej
• zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
• zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
• badania lekarskie uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich
• badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii
• badania do świadectw kwalifikacyjnych – lekarskie i psychologiczne
• badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń – lekarskie i psychologiczne
• badania osób posiadających lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego – lekarskie i psychologiczne
• badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego -lekarskie i psychologiczne
• badania osób zajmujących się lub nadzorujących wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi , bronią i amunicją -lekarskie i psychologiczne
• badania lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
• wykonywania szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą


WYKAZ USŁUG

 

Przychodnia Konsultacyjno – Diagnostyczna z poradnią chorób zawodowych:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy
• udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z odrębnych przepisów


Poradnia Promocji Zdrowia zajmująca się inicjowaniem działalności pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników w zakresie promocji zdrowia i udzielaniem pomocy w realizacji tych zadań. Poradnia oferuje następujące programy promocji zdrowia:
• Program profilaktyki chorób układu krążenia
• Program wczesnego wykrywania patologii gruczołu krokowego
• Program profilaktyki jaskry
• Program prozdrowotny zapobiegający chorobom narządu ruchu związanym z wykonywaną pracą w pozycji siedzącej
• Program profilaktyki raka sutka

Poradnia organizuje akcje szczepień ochronnych:
• szczepienia przeciw grypie
• szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby – wzw typu A, wzw typu B

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia:
• wykonuje kontrole podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy
• prowadzi podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy
• udziela konsultacji i opiniuje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnejnad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących
• prowadzi rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jesnostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o której mowa art.2 ust.1 w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 

Wzór skierowania na badania profilaktyczne