Rodo

Klauzula informacyjna dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 – zwanego RODO) informuję że:

 

1.   Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze ul. Aleksandrowska 61/63 91-205 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@wompcpl.eu lub telefonując pod numer: 42 272 19 00. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@wompcpl.eu lub telefonując pod numer: 503 683 635.

2.      Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych,  zarządzania procesem udzielania tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie RODO art. 9 ust. 2 lit h, art. 6 ust 1 lit c, b,  tj:

a)      ustalenie Pana/i tożsamości podczas pierwszej rejestracji, oraz weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim ( art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);

b)      prowadzenie i przechowywanie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta);

c)      realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej ( art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

d)      kontakt (na podany adres e-mail lub numer telefoniczny) z powodów organizacyjnych  ( zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, zarządzanie harmonogramami) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

e)       dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 76 ust 2 ustawy o rachunkowości.

3.        Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów (pkt 2).

4.        Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom poza niżej wskazanymi:

a)         innym podmiotom leczniczym współpracującym z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Łodzi w celu zapewnienia ciągłości leczenia;

b)        upoważnionym do udostępnienia dokumentacji medycznej ( art. 26 ust 3 ustawy o prawach pacjenta):

Ø  organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i  wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,  w szczególności nadzoru i kontroli;

Ø  podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

Ø  upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

Ø  Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

Ø  uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

Ø  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku  z prowadzonym przez nie postępowaniem;

Ø  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

Ø  zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

Ø  komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

Ø  osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji  w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

Ø  wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

Ø  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

Ø  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

Ø  członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,

Ø  właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych w zakresie wynikającym dla wykonania ustawowego obowiązku,

c)         innym podmiotom/osobom upoważnionym przez Pana/Panią;

5.       Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast w przypadku wypełnienia obowiązków podatkowych i bilansowych dane są przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości, art. 112 ustawy o VAT). W przypadku dochodzenia roszczeń dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji praw, tj. przez okres trwania postępowania sądowego oraz windykacyjnego, nie dłużej niż wymagają tego przepisy regulujące przedawnienie dochodzonych roszczeń (m.in. art. 118 kodeksu cywilnego).

7.       Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania danych. Przy czym mając na uwadze treść art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO) zostaje wyłączone w realizacji praw osób, których dane dotyczą. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.        

8.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531-03-01, kancelaria@uodo.gov.pl.

9.      Korzystanie z usług WOMP CP-L w Łodzi jest dobrowolne, jednak w przypadku skorzystania z nich podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji celów opisanych w punkcie 2. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację celów opisanych w punkcie 2. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub adresu e-mail  (podanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi, odwołania wizyty tym trybem.

10.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator