PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA – adresowane do pacjentów, którzy złożyli deklaracje, wybrali lekarza POZ w WOMP CP-L Łódź

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, które pozwalają wcześnie wykryć groźne schorzenia, skutecznie je wyleczyć i cieszyć się zdrowiem.

 

Regularne korzystanie z badań profilaktycznych da Państwu pewność, że jesteście zdrowi.

 

Badania są bezpłatne, bezbolesne i dostępne bez kolejki.

 

Badania profilaktyczne finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia i ŁOW NFZ.

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 

 

Dla kogo

 

Program jest skierowany do osób znajdujących się na liście pacjentów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będących w wieku od 35. do 65. roku życia, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia oraz które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat. Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

 

 

Cel programu

 

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK, promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Gdzie skorzystać z badań

 

Z badań można skorzystać u swojego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu). Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz lub pielęgniarka na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, określenia współczynnika masy ciała oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb dalsze zalecenia:

 

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

https://www.nfz-lodz.pl/pozmenu-inne-swiadczenia-profilaktyczne/profilaktyka-ukladu-krazenia

PROFILAKTYKA GRUŹLICY 

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

 

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.
Adresatami są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

 

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych

Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.
Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.
Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ – pielęgniarka do której zdeklarowany jest pacjent.
W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informacje
lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.

 

https://www.nfz-lodz.pl/pozmenu-inne-swiadczenia-profilaktyczne/profilaktyka-gruzlicy

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

 

Dla kogo: Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

 

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego kierowane są (poza programem) do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych/szpitalnych lub na dalszą diagnostykę do placówek posiadających umowę z NFZ. 

 

Cel programu: Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

 

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu. Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.

 

Gdzie skorzystać z badań: Z bezpłatnej cytologii w ramach programu można skorzystać w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ na porady położniczo-ginekologiczne. Pobranie może stanowić jedyny cel wizyty w poradni i być wykonane przez lekarza, jak również przez położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

 

Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności kobiety zakażonym wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne i zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy. 

 

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania, lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki, gdzie wykonywane jest badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania uczestniczka programu zostaje skierowana na leczenie, bądź otrzymuje informację na temat terminu wykonania kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.

 

Uwaga ! Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie mogą zostać objęte skryningiem cytologicznym.

 

https://www.nfz-lodz.pl/pozmenu-profilaktyczne-programy-zdrowotne/profilaktyka-raka-szyjki-macicy