O Przychodni Konsultacyjno – Diagnostycznej

Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną kieruje kierownik.

Kontakt:

Rejestracja: (42) 27-21-870

Sekretariat: (42) 27-21-881 lub (42) 27-21-871
Kierownikowi Przychodni podlegają:

 

 1. Poradnia Chorób Zawodowych,
 2. Poradnie Specjalistyczne:
  • Poradnia Okulistyczna,
  • Poradnia Otolaryngologiczna,
  • Poradnia Foniatryczna,
  • Poradnia Neurologiczna,
  • Poradnia Dermatologiczna,
  • Poradnia Kardiologiczna,
  • Poradnia Psychiatryczna,
  • Poradnia Ortopedyczna.
 3. Poradnia Promocji Zdrowia,
 4. Pracownie diagnostyczne:
  • Pracownia Badań Elektroneurofizjologicznych,
  • Pracownia Spirometrii,
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia.
Do zakresu działania Przychodni należy realizacja zadań służby medycyny pracy, a w szczególności:
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy z
  wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do
  kompetencji innych jednostek;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy;
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia;
 • udzielanie pomocy w realizacji tych zadań;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających wynikających z odrębnych przepisów.