O zakładzie psychologii

Zakładem Psychologii kieruje kierownik.

Kontakt: (42) 27-21-868 lub (42) 27-21-869

 

Zakład współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną i
innymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka, a w szczególności świadczy
usługi na rzecz CP-L.

Do zakresu działania Zakładu należy, w szczególności:

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych na
  stanowiskach wymagających szczególnych sprawności psychofizycznych;
 • wykonywanie badań dla kierowców na podstawie art. 124 ustawy Prawo o
  ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
  poz. 908 ze zm.);
 • wykonywanie innych badań zleconych przez lekarza;
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
  w zakresie przeprowadzanych przez nie badań psychologicznych;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń psychologicznych wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
 • programowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki psychologicznej na pracującymi;
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie
  dokumentacji psychologicznej służby medycyny pracy, przekazanej w
  związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • organizowanie szkoleń i pomocy psychologicznej na potrzeby pracodawców.