ORGANIZACJA - WOMP CP-L

Schemat organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Przychodnia Konsultacyjno-Diagnostyczna

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
Zakład Psychologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy ul. Aleksandrowskiej 61/63
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy ul. Gdańskiej 117a
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy ul. Tymienieckiego 18
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy al. Piłsudskiego 133B
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Techniczno-Administracyjny
Naczelna Pielęgniarka
Dział Służb Pracowniczych
Dział Prawny
Dział Informatyczno-statystyczny
Dział Epidemiologii
Sekretariat
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63

Rejestracja Poradni Lekarza POZ (internista)27-21-801
Rejestracja Poradni Specjalistycznych (w tym lekarz rehabilitant)27-21-802
Rejestracja Poradni Medycyny Pracy27-21-803 do 805
Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej27-21-830
Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG)27-21-850
Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (wyznaczanie zabiegów)27-21-840 lub 27-21-802
Rejestracja Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej (badania kierowców – wyznaczanie)27-21-870
Sekretariat Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej27-21-881 lub 27-21-871
Poradnia Stomatologiczna27-21-829
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna27-21-852 lub 27-21-853
Zakład Psychologii27-21-868 lub 27-21-869
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy27-21-806
Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ27-21-825
Sekretariat MOMP 27-21-810
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia27-21-893 lub 27-21-892
Sekretariat Dyrektora WOMP CP-L27-21-900 fax 27-21-809
Dział Ekonomiczno-Finansowy27-21-905 fax 27-21-860
Dział Służb Pracowniczych27-21-914
Dział Techniczno-Administracyjny (zamówienia publiczne i marketing)27-21-913 fax 27-21-912

PRZYCHODNIA KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNA

Przychodnia Konsultacyjno-Diagnostyczna kierowana jest przez kierownika, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Kierownikowi Przychodni podlegają:

 1. Poradnia Chorób Zawodowych,
 2. Poradnie Specjalistyczne:
  • Poradnia Okulistyczna,
  • Poradnia Otolaryngologiczna,
  • Poradnia Foniatryczna,
  • Poradnia Neurologiczna,
  • Poradnia Dermatologiczna,
  • Poradnia Kardiologiczna,
  • Poradnia Psychiatryczna,
  • Poradnia Ortopedyczna
 3. Poradnia Promocji Zdrowia,
 4. Pracownie diagnostyczne:
  • Pracownia Badań Elektroneurofizjologicznych,
  • Pracownia Spirometrii,
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia.

Do zakresu działania Przychodni należy realizacja zadań służby medycyny pracy, a w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy;
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia;
 • udzielanie pomocy w realizacji tych zadań;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających wynikających z odrębnych przepisów.

DZIAŁ ORGANIZACJI, NADZORU I SZKOLENIA

Działem kieruje kierownik.

Do zadań Działu należy realizacja zadań służby medycyny pracy, a w szczególności:

 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby na terenie województwa;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń lekarzy i pielęgniarek sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi;
 • opracowanie zbiorczych informacji i dotyczących narażeń i uciążliwości występujących w miejscu pracy na obszarze województwa;
 • nadzorowanie gospodarką lekami w jednostkach organizacyjnych Ośrodka;
 • zadania z zakresu promocji zdrowia i marketingu.

Klauzula informacyjna dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów podlegających zgłoszeniu do Rejestru WOMP CP-L

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII

Zakładem Psychologii kieruje kierownik.

Zakład współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną i innymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka, a w szczególności świadczy usługi na rzecz CP-L.

Do zakresu działania Zakładu należy, w szczególności:

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych sprawności psychofizycznych;
 • wykonywanie badań dla kierowców na podstawie art. 124 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.);
 • wykonywanie innych badań zleconych przez lekarza;
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy w zakresie przeprowadzanych przez nie badań psychologicznych;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń psychologicznych wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
 • programowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki psychologicznej na pracującymi;
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji psychologicznej służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • organizowanie szkoleń i pomocy psychologicznej na potrzeby pracodawców.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakładem kieruje kierownik.

Zakład współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną i innymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka. W skład Zakładu wchodzi:

 • Pracownie RTG,
 • Pracownie USG,
 • Pracownia Badań Elektroneurofizjologicznych,
 • Pracownia Spirometrii,
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia.

Do zakresu działania Zakładu należy, w szczególności:

 • wykonywanie badań w celach diagnostyczno-orzeczniczych oraz profilaktycznych;
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności Zakładu.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Zakładem kieruje kierownik.

W skład Zakładu wchodzi:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej,
 • Punkty Pobrań Materiałów do Badań działające na terenie MOMP-ów.

Do zakresu działania Zakładu należy, w szczególności:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu hematologii, koagulologii, serologii, cytologii, biochemii, toksykologii, bakteriologii i analityki ogólnej;
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności Zakładu;
 • prowadzenie gospodarki odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym.

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Działem kieruje kierownik.

W skład Zakładu wchodzą:

 • Poradnie Rehabilitacyjne,
 • Pracownie Fizjoterapii,
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Do zakresu działania Zakładu należy, w szczególności:

 • prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej,
 • w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów wymagających intensywnej rehabilitacji, obejmującej co najmniej
 • zabiegów dziennie przez 5 dni w tygodniu,
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności Zakładu.

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

Działem kieruje Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy.

Do zakresu działań Działu należy, w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka, czyli sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów księgowych;
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, czyli terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, prowadzenie obsługi kasowej kont bankowych Ośrodka oraz prowadzenie rejestrów bankowych i kasowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, czyli:
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • obsługa finansowa umów zawieranych z Ośrodkiem i prowadzenie rejestru tych umów,
  • przestrzeganie terminów rozliczeń pieniężnych,
  • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń oraz spłaty zobowiązań;
 • przeprowadzanie analiz wykorzystania środków pieniężnych będących w dyspozycji Ośrodka;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wynagrodzeń, w tym kartotek wynagrodzeń;
 • naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie projektu budżetu Ośrodka;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z działalnością Działu.

DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY

Działem kieruje Kierownik.

Do zakresu działań Działu należy, w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości;
 • przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości;
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzanych konserwacji i remontów;
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków finansowych i materialnych Ośrodka;
 • nadzór nad utrzymaniem otoczenia Ośrodka w należytej czystości i porządku;
 • prawidłowe zabezpieczanie Ośrodka przed włamaniem, kradzieżą lub pożarem;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu wewnętrznego;
 • monitorowanie zawartych umów;
 • nadzór nad pracownikami warsztatu;
 • przeprowadzanie postępowań przeprowadzanych w trybie zamówień publicznych;
 • przeprowadzanie konkursów ofert na wykonywanie świadczeń medycznych;
 • sporządzanie ofert Ośrodka do konkursów na świadczenia medyczne dla firm zewnętrznych;
 • sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody przez organ założycielski na gospodarowanie mieniem Ośrodka;
 • inicjowanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie sprawowania opieki profilaktycznej nad ich pracownikami;
 • opracowanie i realizacja planów zaopatrzenia w materiały, sprzęt i aparaturę medyczną;
 • obsługa kancelaryjna Ośrodka;
 • ewidencjonowanie, przeprowadzanie kasacji, przechowywanie, amortyzację środków trwałych;
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej;
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzanych konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej;
 • nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka w należytej czystości i porządku;
 • monitorowanie zawartych umów;
 • prowadzenie składnicy akt Ośrodka;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z działalnością Działu.

NACZELNA PIELĘGNIARKA

Naczelna pielęgniarka podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Do zadań naczelnej należy wykonywanie nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego nad służbą pielęgniarską, średnim i niższym personelem medycznym Ośrodka, a w szczególności:

 • ustalanie standardów jakościowych pracy personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa i kierownikiem Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej,;
 • planowanie rozkładu czasu pracy średniego i niższego personelu medycznego;
 • czuwanie nad doskonaleniem zawodowym średniego i niższego personelu medycznego,;
 • ustalanie planów szkolenia podległego jej personelu medycznego;
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy podległego jej personelu medycznego;
 • dokonywanie systematycznych ocen jakości pracy podległego jej personelu medycznego ;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy podległego jej personelu medycznego;
 • branie udziału w posiedzeniach organizowanych przez Dyrektora, Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa;
 • reprezentowanie pionu pielęgniarskiego Ośrodka na zewnątrz;
 • nadzorowanie przygotowywania ofert dla pracodawców na badania profilaktyczne;
 • udział w przygotowaniu ofert dla NFZ.

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

Działem kieruje kierownik.

Do zakresu działania Działu należy realizacja polityki kadrowej i socjalnej, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Ośrodka;
 • przedstawianie propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zatrudnieniu;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszu socjalnego;
 • przyjmowanie ofert pracy i prowadzenie ich ewidencji;
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Ośrodka;
 • kierowanie pracowników na okresowe profilaktyczne badania lekarskie oraz kontrola terminowości ich realizacji;
 • kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Ośrodka;
 • dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

DZIAŁ PRAWNY

Radca prawny i inspektor ds. prawnych podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.

Do zadań Działu należy obsługa prawna Ośrodka, a w szczególności:

 • opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów wewnętrznych Ośrodka;
 • doradztwo prawne na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie zastępstwa sądowego;
 • opiniowanie projektów umów i porozumień pod względem formalno-prawnym;
 • informowanie dyrektora o uchybieniach w działalności Ośrodka w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.

DZIAŁ INFORMATYCZNO-STATYSTYCZNY

Działem kieruje kierownik.

Dział współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.

Zadaniem Działu jest dokonywanie analiz i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie danych dotyczących działalności profilaktyczno-leczniczej otrzymywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka oraz otrzymywanych od lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych na terenie całego województwa.

 

DZIAŁ EPIDEMIOLOGII

Pracownicy Działu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.

W ramach Działu realizuje zadania Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, który odpowiedzialny jest za:

 • opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegających powstaniu zakażeń zakładowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich skutecznością i przestrzeganiem, a w szczególności:
  • nadzór nad procesami dezynfekcji i sterylizacji;
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym komórek organizacyjnych Ośrodka;
  • nadzór nad segregacją i usuwaniem odpadów medycznych;
  • współnadzór nad stosowaniem indywidualnych środków ochrony pracowników;
  • bieżący nadzór nad przestrzeganiem standardów higieny wewnątrzzakładowej;
  • nadzór nad przestrzeganiem metod i technik pracy personelu;
  • nadzór nad sposobem przechowywania sterylnego sprzętu medycznego,
 • analiza występujących zakażeń zakładowych, a w szczególności:
  • bieżące monitorowanie i rejestracja zakażeń zakładowych;
  • ustalenie źródła i dróg rozprzestrzeniania się zakażeń zakładowych;
  • aktywne zwalczanie ognisk epidemiologicznych zakażeń zakładowych, inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn;
  • inicjowanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, tj. lekarskich i laboratoryjnych badań wykonywanych w celu identyfikacji zakażenia lub ustalenia rozpoznania choroby,
 • opracowywanie raportów o występowaniu zakażeń zakładowych, przedstawienie ich wraz z wnioskiem i zaleceniami Dyrektorowi Ośrodka,
 • szkolenie personelu w zakresie zasad, praktyki i metod kontroli zakażeń zakładowych,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegających powstaniu zakażeń zakładowych oraz monitorowanie ich przestrzegania i skuteczności,
 • inicjowanie działań mających na celu przerwanie dróg transmisji choroby oraz minimalizację ryzyka zakażenia oraz wszczęcie dochodzenia epidemiologicznego w celu wykrycia przyczyn, źródeł, i mechanizmów szerzenia się choroby,
 • Bieżąca ocena sytuacji epidemiologicznej w Ośrodku, prowadzenie rejestrów zakażeń zakładowych oraz sporządzanie i przekazywanie powiatowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o występowaniu tych zakażeń.

INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Specjalista ds. BHP i p.poż. podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zadań specjalisty należy zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników Ośrodka, poprawa warunków pracy, organizacja szkoleń, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności:

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bhp i ppoż., opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Ośrodka;
 • kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów bhp i p.poż,
 • prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego dla nowo zatrudnianych pracowników, jak również stażystów odbywających staż w Ośrodku;
 • organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Ośrodka;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stanu bhp i p.poż.;
 • uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków;
 • opracowywanie metod prewencji p.poż.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń p.poż., oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych;
 • współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników;
 • informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 • udział w opracowaniu planów inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzanych na terenie Ośrodka.

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Specjalista ds. BHP i p.poż. podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zadań specjalisty należy zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników Ośrodka, poprawa warunków pracy, organizacja szkoleń, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności:

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bhp i ppoż., opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Ośrodka;
 • kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów bhp i p.poż,
 • prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego dla nowo zatrudnianych pracowników, jak również stażystów odbywających staż w Ośrodku;
 • organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Ośrodka;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stanu bhp i p.poż.;
 • uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków;
 • opracowywanie metod prewencji p.poż.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń p.poż., oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych;
 • współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników;
 • informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 • udział w opracowaniu planów inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzanych na terenie Ośrodka.

INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ

Stanowisko ds. wojskowości i o.c. podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zadań inspektora ds. wojskowości i obrony cywilnej należy wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej, a w szczególności:

 • sporządzanie sprawozdania analiz i informacji na potrzeby MIOC, WZKOL i SO, oraz UM-DPS;
 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowej dokumentacji planistyczno-obronnej na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny:
  • gotowości dokumentacji „Stałego Dyżuru”,
  • opracowywanie i utrzymywanie w stałej gotowości dokumentacji planów ewakuacji Ośrodka;
 • wykonywanie zadań związanych z przechowywaniem państwowych rezerw mobilizacji służby zdrowia;
 • aktualizowanie ewidencji osób objętych reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik Dyrektora ds. informacji niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Pełnomocnik Dyrektora ds. informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Do zakresu zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. informacji niejawnych należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

 • Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje nie jawne,
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • Okresowa kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Ośrodku i nadzorowanie jego realizacji,
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik Dyrektora ds. informacji niejawnych współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informuje na bieżąco Dyrektora o przebiegu tej współpracy.

Pełnomocnik Dyrektora ds. informacji niejawnych opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Pełnomocnik Dyrektora ds. informacji niejawnych podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Dyrektora, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa.

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością zapewniania, że procesy składające się na system zarządzania jakością w WOMP CP-L są ustanowione, wprowadzone i utrzymywane.

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością składa Dyrekcji WOMP CP-L sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością i kierunków jego doskonalenia (w trakcie tzw. przeglądów zarządzania).

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Pełnomocnik Dyrektora ds. bezpieczeństwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Pełnomocnik Dyrektora ds. bezpieczeństwa współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.

Pełnomocnik Dyrektora ds. bezpieczeństwa zapewniania, że procesy składające się na system zarządzania jakością w WOMP CP-L są ustanowione, wprowadzone i utrzymywane.

Pełnomocnik Dyrektora ds. bezpieczeństwa składa Dyrekcji WOMP CP-L sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością i kierunków jego doskonalenia (w trakcie tzw. przeglądów zarządzania).