Ogłoszenie O Konkursie Na Świadczenia Zdrowotne W Dziedzinie Medycyny Pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul.Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w dziedzinie Medycyny Pracy

Ogłoszenie
Klauzula konkursu
Projekt umowy
SWKO + załączniki

Wynik konkursu:
Załącznik