Ogłoszenie o konkursie na lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii w ramach kontaktu z NFZ.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie gienekologii w ramach kontaktu z NFZ.

Ogłoszenie
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami

Wynik konkursu
Załącznik