Ogłoszenie konkursu na udzielanie porad konsultacyjnych lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne polegające na
udzielaniu porad konsultacyjnych lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Ogłoszenie konkursu
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami

Wynik konkursu
Załącznik