Ogłoszenie konkursu na lekarza specjaliste w dziedzinie okulistyki w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem, dla potrzeb medycyny pracy i wykonywania badań OCT

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie – lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem, dla potrzeb medycyny pracy i wykonywania badań OCT.

Ogłoszenie okulista
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu ofert