Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych w związku z realizacją zadania: „Aktualizacja oprogramowania bazodanowego wraz z migracją danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Leczniczym w Łodzi (ID 953882)

Link  do strony prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/953882

Numer postępowania WOMPCPL.DTA.3310.4.TP.2024

Status zamówienia: Ogłoszone

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji – art.275 pkt.1 ustawy Pzp.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Kod CPV: 48822000-6, 32420000-3

Realizacja częściowa: tak

Realizacja wariantowa: nie

Kwota wadium: 0