Dostępna przestrzeń publiczna

Dostosowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi.

Umowa nr PPD/000006/05/D
zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,
al. Jana Pawła II nr 13
w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:
Moduł D – likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze posiadające umowy z NFZ
Termin realizacji projektu: od 07 listopada 2023r. do 30 listopada 2024r

Dofinansowanie z PFRON: 56 480,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania poprawy dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej)