Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ.

Ogłoszenie

Klauzula_konkurs

projekt_umowy_POZ

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

 

 

Ogłoszenie o wyniku