Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalisty neurologa wykonującego i opisującego badania przewodnictwa nerwowego, elektromiografii, przewodnictwa w złączu nerwowo-mięśniowym

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie
specjalisty neurologa wykonującego i opisującego badania przewodnictwa nerwowego, elektromiografii, przewodnictwa w złączu nerwowo-mięśniowym
(przewodnictwo we włóknach ruchowych, przewodnictwo we włóknach czuciowych, badanie mięśni, próba miasteniczna, próba tężyczkowa).

Ogłoszenie
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami

Wynik konkursu:
Załącznik