Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza chirurga w poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie
lekarza chirurga w poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem.

Ogłoszenie konkursu
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu wraz załącznikami

Wynik konkursu:
Załącznik