Ogłoszenie konkursu na lekarza specjaliste w dziedzinie chirurgii w poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie
Lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii w poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ i poza kontraktem

Ogłoszenie
Klauzula konkursu
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami

Wynik konkursu